O projekcie

Program

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG III

 

Tytuł projektu

„Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym”

 

Beneficjent

Konsorcjum naukowo-przemysłowe

 

Lider

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Wartość projektu

13 136 243 zł

 

Wartość dofinansowania

11 771 348 zł

 

Wkład własny

1 364 895 zł

 

Okres realizacji

22.12.2017 - 21.12.2020

22 grudnia 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu pt.: „Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym”, realizowanego w ramach III Konkursu Programu: „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG w obszarze problemowym „Leśnictwo i przemysł drzewny”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Konsorcjum zrzeszającego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnikę Koszalińską oraz Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.. Liderem Konsorcjum jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

Projekt, finansowany przez NCBR i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspiera rozwój priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze leśno - drzewnym, prowadzące do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w tej dziedzinie. Jego wynikiem będzie transfer do krajowego otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań w zakresie drzewnictwa, stymulujący wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw tej branży. W ramach programu przewidziane jest opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach pierwiastkowego i wtórnego przerobu drewna.

 

Projekt prezentuje kompleksowe podejście do przetwórstwa drewna oraz procesów jemu towarzyszących. Przewidziane do wdrożenia innowacyjne rozwiązania technologiczne i materiałowe, poprawiające efektywność wykorzystania surowca drzewnego oraz poprawę energooszczędności procesów technologicznych, wpisują się w światowe zapotrzebowanie na ekologiczne i ekonomiczne produkty naturalne.

 

Główną cechą Projektu jest systemowe spojrzenie na proces przetwórstwa drewna od jego pozyskania (analiza właściwości fizykomechanicznych od postaci drewna okrągłego do wyrobów tartych i produktów ubocznych), poprzez procesy towarzyszące jego przetworzeniu, takie jak techniki obróbki drewna podnoszące jakość narzędzi skrawających, wykorzystanie powstających materiałów towarzyszących (wiórów, trocin) aż do opracowania nowego produktu kompozytowego.

 

Projekt zwraca także uwagę na racjonalne wykorzystanie materiału towarzyszącego (ubocznego), powstającego podczas procesów pierwiastkowego przerobu drewna
i wykorzystanie tej postaci materiału drzewnego jako surowca wejściowego do wytwarzania nowych rodzajów tworzyw drzewnych.

 

Za nową jakość Projektu uznaje się opracowanie technologii wytwarzania tworzywa drewnopochodnego z materiału towarzyszącego. Innowacyjny produkt, powstały w efekcie złożonych procesów obróbki i przez to o różnej postaci (kształcie), będzie posiadał cechy reprezentujące najlepsze właściwości surowca drzewnego.

 

Jako nadrzędny cel Projektu przyjęto opracowanie konkurencyjnych ekonomicznie
i jakościowo wyrobów na bazie drewna litego w postaci układów kompozytowych, zarówno ze względu na rosnące zapotrzebowanie rynku na ekologiczne elementy dla budownictwa, jak i poprawę racjonalnego wykorzystania surowca.

 

Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym

Poprawa efektywności procesowej
i materiałowej w przemyśle tartacznym

Created with Webwave CMS

Copyrigth 2017 by Opti_wood

Projekt  finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III, na podstawie umowy  BIOSTRATEG3/344303/14/NCBR/2018