Obszar zainteresowań naukowych obejmuje technologię otrzymywania metodą rozpylania magnetronowego i katodowego odparowania łukowego cienkich twardych powłok, głównie węglików, azotków, węgloazotków metali przejściowych, a także badanie ich właściwości mechanicznych i tribologicznych. Przez kilka lat kierował Centrum Technologii Plazmowo-Próżniowym Politechniki Koszalińskiej. Pracował w wielu projektach badawczych.   Prace te przyniosły nominację do zespołowej nagrody „Zachodniopomorski Nobel”, którą przyznano w latach 2008 i 2014. W 2007 roku otrzymał nagrodę I stopnia nadaną przez Środkowopomorską Radę NOT w Koszalinie za pracę nt. „Wdrożenie próżniowo-plazmowej technologii modyfikacji powierzchni roboczej narzędzi do maszynowej obróbki drewna”.

Dorobek zawodowy zbieżny z tematyką Projektu Programu BIOSTRATEG wiąże się z kilkunastoletnim współkierowaniem i kierowaniem uczelnianej jednostki naukowo-badawczej świadczącej usługi na rzecz przemysłu w dziedzinie próżniowo-plazmowych technologii (PVD) modyfikacji powierzchni roboczych narzędzi do obróbki metali i drewna. Dorobek naukowy dotyczy głównie opracowania i wdrożenia do praktyki oryginalnej metody badań stabilności termicznej przeciwzużyciowych powłok PVD. Kierował samodzielnie kilkoma projektami badawczymi, w tym projektem związanym tematycznie z aktualnie realizowanym. Jest dwukrotnym laureatem nagrody „Nobel Zachodniopomorski”.

 

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista w zakresie tworzyw drzewnych. Od 2009 r. kierownik Katedry Tworzyw Drzewnych.

dr hab. Dorota Dziurka, prof. nadzw.

Kierownik zadania 5.

 

Katedra Tworzyw Drzewnych

Wydział Technologii Drewna

UP w Poznaniu

 

ddziurka@up.poznan.pl

tel. +48 61 848 7419

---------

Kierownik zadania 7.

 

KPPD - Szczecinek SA

 

 

dr inż. Adam Gilewicz

Kierownik zadania 3.

 

Wydział Technologii i Edukacji

Politechnika Koszalińska

 

adam.gilewicz@tu.koszalin.pl

 

 

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami obróbkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem procesów obróbki ściernej i narzędzi ściernych, a także ich monitorowaniem i diagnostyką, aspektami ekologicznymi, wydajnością oraz tribologią. W dorobku posiada ponad 200 publikacji naukowych z tego zakresu, 5 monografii i 9 patentów.

dr hab. inż. Krzysztof Nadolny, prof. nadzw.

Kierownik zadania 4.

 

 

Katedra Inżynierii Produkcji

Wydział Mechaniczny

Politechnika Koszalińska

 

krzysztof.nadolny@tu.koszalin.pl

 

Waldemar Mojsiewicz

Koordynator KPPD

 

KPPD - Szczecinek SA

 

w.mojsiewicz@kppd.pl

tel. +48 94 37 49 700

dr inż. Marek Wieruszewski

Kierownik zadania 1. i 2.

 

Katedra Tworzyw Drzewnych

Wydział Technologii Drewna

UP w Poznaniu

 

mwierusz@up.poznan.pl

tel. 61 848 74 38

Kadra zarządzająca projektem

 

 

Absolwent Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

Działalność naukowa ukierunkowana na poprawę aspektów technologicznych, głównie materiałowych, produkcji tworzyw lignocelulozowych.

 

dr hab. inż. Radosław Mirski

Kierownik projektu, Kierownik zadnia 6

 

Katedra Tworzyw Drzewnych

Wydział Technologii Drewna

UP w Poznaniu

 

rmirski@up.poznan.pl

tel. 61 848 76 16

Zajmuje się  surowcami do produkcji tworzyw drzewnych, analizą

i modyfikacją technologii tworzyw drzewnych, tworzywami drzewnymi o niskiej gęstości, nowymi kompozytami drzewnymi, biopolimerami, kompozytami WPC.

 

Moje zainteresowania pozazawodowe: turystyka krajoznawcza, fotografika.

dr hab. inż. Piotr Borysiuk, prof. nadzw.

Koordynator SGGW

 

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

Wydział Technologii Drewna

SGGW w Warszawie

 

piotr_borysiuk@sggw.pl

+48 22 59 385 47

dr hab. inż. Piotr Myśliński, prof. nadzw.

Koordynator PK

 

Katedry Fizyki Technicznej i Nanotechnologii

Wydział Technologii i Edukacji

Politechnika Koszalińska

 

piotr.myslinski@tu.koszalin.pl

---------

Kierownik zadania 8.

 

KPPD - Szczecinek SA

 

 

-

-

Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym

Poprawa efektywności procesowej
i materiałowej w przemyśle tartacznym

Created with Webwave CMS

Copyrigth 2017 by Opti_wood

Projekt  finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG III, na podstawie umowy  BIOSTRATEG3/344303/14/NCBR/2018